Recyklačné poplatky

Recyklačné poplatky

Snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie. Vďaka tomu sme už od roku 2013   recyklačné poplatky nezvýšili.  V rokoch 2019 a 2020 sa nám dokonca podarilo recyklačné poplatky v niektorých kategóriách znížiť a nezmenili sme ich ani pre roky 2021 a 2022. Aj napriek tomu, že vzrástlo množstvo  elektroodpadu, ktorý musíme vyzbierať.

Recyklačné poplatky ostávajú v roku 2022 rovnaké ako v roku 2020 a 2021 aj napriek tomu, že ciel zberu elektroodpadu stanovený smernicami EÚ sa zvýšil. V roku 2021 prudko porástol – zo 60% na 65% a tento cieľ zberu ostáva aj pre ďalšie obdobie.  To v zjednodušenej forme znamená, že musíme vyzbierať minimálne 65 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení, ktoré naši účastníci (výrobcovia a dovozcovia) uvedú na trh. Okrem toho sme podľa výšky trhových podielov našich účastníkov povinní postarať sa aj o elektroodpad, ktorý vznikne aj nad rámec tohto minimálneho cieľa zberu.

Ambiciózne ciele zberu zohľadňujeme aj v našom finančnom plánovaní. Od počiatku našej činnosti ho riadia a kontrolujú výrobcovia známych značiek spotrebičov, ktorí sú tiež členmi predstavenstva a dozornej rady ENVIDOMU. Spolu s nimi zohľadňujeme možné výkyvy v objeme predaja aj zmeny súvisiace s nakladaním s odpadom z elektrických zariadení, ako sú ceny druhotných surovín, ľudskej práce, energií a pod. Nakoľko mnohé faktory nevieme reálne ovplyvniť, preferujeme konzervatívne finančné hospodárenie, ktoré nám umožňuje dlhodobo odolávať prípadnému  nepriaznivému vývoju na trhu. A vďaka tomu sme mohli zachovať rovnakú výšku recyklačných poplatkov  na dlhšie časové obdobie. Naše recyklačné poplatky sú reálne a umožňujú vyzbierať všetok elektroodpad z celého územia Slovenska, za ktorý sme zodpovední.

Manažované spoločnosťami