Recyklačné poplatky

Recyklačné poplatky

Snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie. Vďaka tomu sme už od roku 2013   recyklačné poplatky nezvýšili.  V rokoch 2019 a 2020 sa nám dokonca podarilo recyklačné poplatky v niektorých kategóriách znížiť a pre rok 2021 ich nemeníme. Aj napriek tomu, že neustále rastie  množstvo  elektroodpadu, ktorý musíme vyzbierať.

Recyklačné poplatky ostávajú pre rok 2021 rovnaké aj napriek tomu, že ciel zberu elektroodpadu stanovený smernicami EÚ je opäť vyšší. V roku 2021 opäť prudko porastie – zo 60% na 65%.  To v zjednodušenej forme znamená, že musíme vyzbierať minimálne 65 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení, ktoré naši účastníci (výrobcovia a dovozcovia) uvedú na trh. Okrem toho sme podľa výšky trhových podielov našich účastníkov povinní postarať sa aj o elektroodpad, ktorý vznikne aj nad rámec tohto minimálneho cieľa zberu.

Ambiciózne ciele zberu zohľadňujeme aj v našom finančnom plánovaní. Od počiatku našej činnosti ho riadia a kontrolujú výrobcovia známych značiek spotrebičov, ktorí sú tiež členmi predstavenstva a dozornej rady ENVIDOMU. Spolu s nimi zohľadňujeme možné výkyvy v objeme predaja aj zmeny súvisiace s nakladaním s odpadom z elektrických zariadení, ako sú ceny druhotných surovín, ľudskej práce, energií a pod. Nakoľko mnohé faktory nevieme reálne ovplyvniť, preferujeme konzervatívne finančné hospodárenie, ktoré nám umožňuje dlhodobo odolávať prípadnému  nepriaznivému vývoju na trhu. A vďaka tomu sme mohli zachovať rovnakú výšku recyklačných poplatkov aj  na dlhšie časové obdobie. Naše recyklačné poplatky sú reálne a umožňujú vyzbierať všetok elektroodpad z celého územia Slovenska, za ktorý sme zodpovední.

Manažované spoločnosťami