Vaše zákonné povinnosti a naše služby

Povinnosti výrobcov

 • Uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh
 • Informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
 • Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu

 • Zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo OZV alebo spracovateľovi. Na žiadosť výrobcu vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV
 • Zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia  konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

Povinnosti distribútorov

 • Uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh
 • Informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
 • Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu

 • Zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo OZV alebo spracovateľovi. Na žiadosť výrobcu vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV
 • Zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia  konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

Naše služby pre výrobcov, dovozcov a distribútorov

Ako to funguje

 • Uzavrieme spolu Zmluvu o plnení vyhradených povinností, čím sa stanete našim účastníkom.
 • Následne vás zaregistrujeme na Ministerstve životného prostredia SR  (MŽP SR) do  Registra výrobcov elektrozariadení. Vydáme vám  tiež potvrdenie o uzatvorení zmluvy s našim združením, prostredníctvom ktorého preukážete vašim obchodným partnerom alebo štátnym orgánom, že si  prostredníctvom našej organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV) plníte svoje povinnosti výrobcu.
 • V mesačných intervaloch nám budete nahlasovať množstvo výrobkov uvedených na trh. Toto hlásenie budete zadávať  elektronicky do jednoduchého informačného systému, ku ktorému vám poskytneme  prístupy. Štruktúra hlásenia je v súlade s cenníkom recyklačných poplatkov. Tu si môžete pozrieť, ako toto hlásenie vyzerá.
 • Následne vám zašleme faktúru na príslušnú výšku recyklačných  poplatkov za elektrozariadenia, ktoré ste nahlásili.
 • Recyklačné poplatky transparentne  zverejňujeme.  Zber a recyklácia elektroodpadu nie sú komerčné činnosti, preto sú poplatky rovnaké pre každého nášho výrobcu, bez ohľadu na množstvo predávaných elektrozariadení. Tieto poplatky využívame  na úhradu nákladov všetkých našich dodávateľov v procese zberu a recyklácie elektroodpadu. 
 • Prostredníctvom predajní a zberných dvorov pre vás budeme zbierať elektroodpad, ktorý prepravíme na spracovanie k našim autorizovaným spracovateľom a dohliadneme na to, aby bol riadne zrecyklovaný.

 • Garantujeme vám zabezpečenie cieľov zberu a splnenie limitov recyklácie a zhodnotenia. To znamená, že vyzbierame pre vás toľko elektroodpadu, koľko určuje platná legislatíva a naši zmluvní spracovatelia ho zrecyklujú tak, aby splnili všetky environmentálne normy.
 • Zabezpečíme vaše evidenčné a ohlasovacie povinnosti voči MŽP SR. V určenom termíne podáme na MŽP SR za vás tzv. OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM za príslušný kalendárny rok. Toto ohlásenie je pre vašu spoločnosť najdôležitejším dokumentom, ktorý potvrdzuje, že si plníte vaše povinnosti v zbere a zhodnocovaní elektroodpadu. Prostredníctvom tohto dokumentu získa MŽP SR informácie, koľko elektrozariadení ste uviedli na trh a koľko elektroodpadu ste vyzbierali. Vzor ohlásenia nájdete vo  Vyhláške č.366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, príloha č. 15.
 • Zastupujeme Vaše záujmy pri tvorbe legislatívy. Na vývoj trhu elektroodpadu a teda aj finančné plánovanie ENVIDOMU majú zákony významný vplyv. Ovplyvňujú celkovú pozíciu výrobcov a dovozcov voči ostatným subjektom trhu. Preto podrobne sledujeme dianie v tejto oblasti a komunikujeme so zákonodarcami s cieľom nastaviť optimálne legislatívne prostredie, ktoré zabezpečí spravodlivé podmienky fungovania pre všetkých účastníkov trhu elektroodpadu.
 • Každoročne zverejňujeme správu o našej činnosti, kde nájdete informácie o tom, akých výrobcov zastupujeme, koľko elektroodpadu sme vyzbierali a aké aktivity sme zrealizovali, aby sme mohli splniť všetky povinnosti výrobcov.

Ak máte záujem o našu spoluprácu, zašlite nám údaje o vašej spoločnosti prostredníctvom tohto jednoduchého registračného formulára.

Manažované spoločnosťami