Domácnosti – kam so starými spotrebičmi?

Domácnosti – kam so starými spotrebičmi?

V systéme zberu a recyklácie elektroodpadu zohrávajú kľúčovú úlohu spotrebitelia. Iba od nás závisí, čo urobíme s nepotrebnými elektrospotrebičmi. Aj vďaka činnosti ENVIDOMU máme dnes niekoľko možností ako s nimi ekologicky naložiť a pomôcť tak nášmu životnému prostrediu.

Elektroodpad sa nesmie vyhadzovať do bežného kontajnera na komunálny odpad. Takto vyhodené staré spotrebiče sa už nikdy nedostanú na recykláciu. Nezískajú sa

z nich druhotné suroviny a na skládkach znečisťujú životné prostredie. Zvyšuje sa tiež objem komunálneho odpadu, čím sa zaťažuje mestský rozpočet. Za správne nakladanie s elektroodpadom zodpovedá výrobca. O jeho zber a recykláciu sa však môže postarať len vtedy, ak si svoje zákonné povinnosti pri nakladaní s elektroodpadom plníme aj my, bežní občania.

Máme niekoľko možností ako sa zbaviť elektroodpadu environmentálne vhodným spôsobom a bezplatne:

•  V Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Košiciach, Partizánskom, Pezinku, Považskej Bystrici, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline poskytujeme bezplatný zber nepotrebných veľkých spotrebičov zo skupiny tzv. bielej techniky  priamo z vašej adresy. V rámci tejto služby sa tak môžete pohodlne zbaviť napríklad práčiek, chladničiek, sporákov či umývačiek riadu, pri ktorých je často problém svojpomocne ich naložiť do svojho auta a zaviezť na zberný dvor. Spolu s veľkým spotrebičom odvezieme na recykláciu  aj drobný elektroodpad. Zber si môžete objednať na www.zberelektroodpadu.sk.

Takáto služba zberu elektroodpadu sa neposkytuje v žiadnej inej krajine. V celej EÚ platí, že elektroodpad nesmieme vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky, aby neznečisťoval životné prostredie. Môžeme ho však zadarmo odovzdať na zberné dvory, do predajní či v rámci zberov organizovaných samosprávami.  Prepravu  spotrebiča na  zberné miesto si však obyvatelia v každej krajine EÚ musia zabezpečiť svojpomocne. Spotrebitelia tiež môžu využiť pohodlnú službu predajní, ktoré im pri dovoze nového spotrebiča odvezú starý.

Spätný zber v predajniach

Od novembra 2009 sú všetky predajne a servisy elektrospotrebičov povinné realizovať zber starých spotrebičov, tzv. spätný zber od svojich zákazníkov. Predajňa od vás v rámci spätného zberu prevezme elektroodpad bezplatne, ak jej ho donesiete.

Zber sa realizuje systémom kus za kus. To znamená, že napríklad pri kúpe novej chladničky vám predajňa odoberie nepotrebnú starú chladničku. Na značke starého spotrebiča ani na mieste jeho pôvodného nákupu pritom nezáleží.

Maloobchodná predajňa, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, je povinná prevziať od spotrebiteľa bezplatne aj tzv. veľmi malý elektroodpad. A to aj bez povinnosti zakúpiť si nový malý spotrebič. Je to elektroodpad, ktorého vonkajší rozmer je maximálne 25 cm.

 

Predajňa v podstate funguje ako zberné miesto. Musí mať priestor na staré spotrebiče a personál, ktorý s nimi manipuluje. V cene recyklačného poplatku sú zahrnuté tieto náklady, ako aj náklady na odvoz spotrebiča z predajne k recyklátorovi a následne náklady na samotnú recykláciu spotrebiča.

Ak nemáte možnosť doviezť svoj starý spotrebič do predajne, zistite si už pri kúpe nového výrobku, či predajňa neposkytuje službu odvozu elektroodpadu napr. spolu s dovozom nového výrobku. Táto služba odvozu starého spotrebiča priamo z domácnosti už môže byť spoplatnená, nakoľko je potrebné uhradiť manipuláciu so spotrebičom a jeho prepravu z domácnosti na zberné miesto.

Predajňa je oprávená odmietnuť zber spotrebiča, ktorý je poškodený, znečistený alebo z iných dôvodov predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. Do zberu preto odovzdávajte spotrebiče v kompletnom stave, nerozoberajte ich ani inak nepoškodzujte. Nezabudnite ich tiež vyčistiť. Napríklad vybrať jedlo z chladničky, rozmraziť mrazničku či vyliať vodu z filtra práčky.

Náš tip

Ak zvažujete kúpu nového výrobku, myslite vopred na to, či sa nepotrebujete zbaviť starého spotrebiča. Mnohé slovenské elektropredajne na Slovensku vám spolu s dovozom nového výrobku odvezú starý priamo z vašej domácnosti za výhodných podmienok. Poplatky za odvoz sú v porovnaní s cenou celého spotrebiča zanedbateľné, pričom vám odpadnú starosti ako sa zbaviť veľkých a ťažkých výrobkov.
O možnosť spätného zberu elektroodpadu väčšinou prichádzate, ak nakupujete výrobky v zahraničí. Skontrolujte si tiež, aké služby v tejto oblasti poskytujú internetoví predajcovia. Tí sú podľa zákona povinní zabezpečiť len minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu, a to v mieste skladu alebo výdaja tovaru.

Zberné dvory a zberové akcie

Potrebujete sa zbaviť starého spotrebiča ale nový si nekupujete?

Môžete ho bezplatne odovzdať:

 • Na zberný dvor zriadený vo vašej obci či meste. Táto služba je pre obyvateľa príslušnej obce bezplatná. Stačí väčšinou len predložiť občiansky preukaz a následne odovzdať starý spotrebič.
 • V rámci zberových akcií, ktoré organizujú obce zvyčajne dva krát ročne. Termín zberu vyhlasuje obec v miestnych novinách, rozhlasom, na verejných tabuliach a pod. Obec určí dočasné zberné miesta v jednotlivých častiach obce (napr. pristavený kontajner alebo nákladné auto), kde môžete doniesť svoj elektroodpad a odovzdať ho bezplatne. V niektorých obciach sa organizujú špeciálne mobilné zbery priamo z adresy bydliska občanov.
 • Prosíme,  aby ste v rámci situácie s koronavírusom dodržiavali pri odovzdávaní spotrebičov do zberu ochranné opatrenia. Spotrebiče očistite a vydezinfikujte a používajte ochranné rukavice a rúška.

Zberné dvory, zberové spoločnosti a samosprávy sa v súčasnosti musia riadiť a prispôsobiť nevyhnutným epidemickým opatreniam. Podmienky poskytovania ich služieb sa preto môžu rovnako často a flexibilne meniť. Sledujte ich webstránky či iné informačné kanály, aby ste sa dozvedeli o možnostiach zberu elektroodpadu prostredníctvom zberných dvorov a zberových akcií v obciach a mestách počas epidémie.

Náš tip

Obce a mestá postupne budujú nové zberné dvory a rozvíjajú služby pre svojich občanov v oblasti zberu a separácie odpadu aj prostredníctvom rôznych zberových spoločností. ENVIDOM odoberá elektroodpad zo zberných dvorov, financuje jeho prepravu k spracovateľovi a aj samotné spracovanie elektroodpadu na recyklačných linkách.  Samosprávy  majú právo vybrať si spoločnosť, cez ktorú zabezpečia zber elektroodpadu pre svojich občanov. Ak neviete, ako sa ekologicky zbaviť elektroodpadu vo vašom bydlisku, obráťte sa priamo na vašu miestnu samosprávu. Mali by vám poskytnúť  aktuálne informácie napríklad o tom, kde je najbližší zberný dvor alebo aký je termín zberu elektroodpadu. Tieto informácie by ste mohli nájsť aj na webstránke vašej obce/mesta.

Nádoby na zber malého elektroodpadu

V administratívnych budovách alebo na iných vhodných miestach postupne umiestňujeme kontajnery na zber drobného elektroodpadu. Môžete do nich vhadzovať  nepotrebné malé elektrozariadenia, ktorých rozmery sú do 25 cm. Sú to spotrebiče ako napríklad mobily, rýchlovarné kanvice, diaľkové ovládače, holiace strojčeky, ponorné mixéry apod. Dĺžka kábla sa do rozmeru 25 cm  nepočíta.

 • Areál Slobody Zvierat, Polianky 8, 841 03 Bratislava
 • Administratívna budova Kovoprojektu, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Dúbravka, Pri Kríži 14, 841 02, Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 841 04 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
 • Zdravotné stredisko Bratislava – Rača,  Hubeného 2, 831 54 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
 • Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 831 04 Bratislava
 • Zberný dvor Bratislava – Vrakuňa, Majerská cesta, Bratislava – Vrakuňa
 • Obecný úrad v Brusne, Ondrejská 360, 972 32 Brusno
 • Miestny úrad Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice

Kontajner-male elektro

Výmenu starej klimatizácie za novú prenechajte odborníkom

Klimatizácie, ktoré máte namontované na stene (tzv. splitové alebo multisplitové)  sú špecifické elektrozariadenia obsahujúce chladivo, ktoré patrí k skleníkovým plynom. Preto je nevyhnutné, aby sa o ich profesionálnu demontáž postarali vyškolení a oprávnení odborníci. Tí chladivo odsajú ešte predtým, než spotrebič fyzicky odmontujú. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých chladivo neunikne do ovzdušia. Montáž novej  klimatizácie tiež vykonajú tak, aby chladivo ostalo vnútri klimatizácie.

 

Starú klimatizáciu preto nedemontujte svojpomocne. V prípade, že uvažujete o jej výmene za novú, obráťte sa radšej na špecializované firmy. Vykonajú u vás odbornú a ekologickú demontáž starej klimatizácie a zabezpečia jej odvoz na ekologickú recykláciu.

Staré klimatizácie sa následne rozdrvia na spracovateľských výrobných linkách a získajú sa z nich druhotné suroviny – plasty v podobe drte či  granulátu a kovy, napríklad meď. Tá dlhodobo patrí ku kľúčovým materiálom súčasnosti. Takto získané druhotné suroviny sa následne môžu použiť na výrobu rôznych nových výrobkov.

klimatizacia-do-bytu-928x580
Manažované výrobcami