Výrobcovia, dovozcovia, distribútori

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori

Kto je výrobca elektrozariadení

Podľa §32 ods.16 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je výrobcom elektrozariadení každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja:

  • Má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a vyrába alebo si dá vyrobiť iným firmám elektrozariadenia a predáva ich pod svojím menom alebo ochrannou známkou.
  • Má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a na území SR opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi. Predajca, ktorý ich ďalej predáva sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa predchádzajúceho bodu.
  • Má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR elektrozariadenia z inej krajiny.
  • Predáva na území SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inej krajine. To je tzv. zahraničný výrobca elektrozariadení.
  • Má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte. To je tzv. diaľkový výrobca elektrozariadení.

Kto je distribútor elektrozariadení

Podľa §32 ods.20 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je ním každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení. Povinnosti výrobcu elektrozariadení prechádzajú na distribútora  elektrozariadení v prípade, že  priamo spotrebiteľovi dodáva elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení.

Dôležitá terminológia

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu. Ich cieľom je predchádzať vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilniť opätovného použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie tohto prúdu odpadu.

Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, požiadavky na poskytnutie informácií o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu. Tvoria ho aj požiadavky na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Vyhradené výrobky

Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015. Sú to elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.

Elektroodpad

Elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ak sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Elektrozariadenia

Zariadenia, ktoré  na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole. Sú to tiež zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do

1 000V pre striedavý prúd a do 1 500V pre jednosmerný prúd.

Kategorizácia elektrozariadení

Od 1.1. 2019 je účinná kategorizácia elektrozariadení, v rámci ktorej sú elektrozariadenia zaraďované do 6 kategórií v závislosti od ich druhu a rozmeru:

Kategória 1 – Zariadenia na tepelnú výmenu
Kategória 2 – Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Kategória 3 – Svetelné zdroje
Kategória 4 – Veľké zariadenia, ktorých akýkoľvek vonkajší rozmer presahuje 50 cm
Kategória 5 – Malé zariadenia, ktorých všetky vonkajšie rozmery sú menšie alebo rovné 50 cm
Kategória 6 – Malé IT a telekomunikačné zariadenia, ktorých všetky vonkajšie rozmery sú menšie alebo rovné 50 cm

Uvedenie na trh

Prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

Sprístupnenie elektrozariadenia

Dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu SR v rámci podnikania či už za poplatok alebo bezplatne.

Organizácia zodpovednosti výrobcu (OZV)

Právnická osoba so sídlom v SR, ktorú založili, vlastnia alebo prevádzkujú  výlučne výrobcovia vyhradených výrobkov. V súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je dosahovanie zisku.

Trhový podiel výrobcu

Percentuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených na trh v danom  kalendárnom roku.

Zberový podiel výrobcu

Súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu za predchádzajúci kalendárny rok.

elektroodpad1
Manažované výrobcami