Predajne

Predajne

Najobľúbenejší a najpohodlnejší spôsob zberu elektroodpadu je spätný zber prostredníctvom predajní elektrospotrebičov. V celom procese zberu a recyklácie elektroodpadu majú preto predajcovia nezastupiteľnú úlohu. Staré spotrebiče, ktoré spotrebitelia odovzdávajú v predajniach priamo pri kúpe nových, sú väčšinou vo výbornom stave. Vďaka tomu z nich neunikajú škodlivé látky do okolia. Aj ich recyklácia je efektívnejšia, pretože z kompletných spotrebičov sa môže získať viac druhotných surovín. Spätný zber tak výrazne prispieva k ochrane životného prostredia.

Základné povinnosti predajní a distribútorov elektrozariadení

 • Uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadenia pri uvedení elektrozariadenia na trh.
 • Zabezpečiť bezplatný spätný zber na svojich predajných miestach po celú  prevádzkovú dobu.
 • Informovať spotrebiteľov o možnosti bezplatného spätného zberu na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste.
 • Spätný zber realizovať systémom „kus za kus“. Odovzdávaný spotrebič by mal byť rovnakého funkčného zamerania, napríklad práčka za práčku. Na značke elektrospotrebiča ani na mieste pôvodného nákupu však nezáleží.
 • Odovzdať elektroodpad vyzbieraný od zákazníkov na zberné miesto elektroodpadu, spracovateľovi alebo OZV, a to v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo prostredníctvom OZV.
 • Na žiadosť výrobcu zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV.
 • Predajca má podľa zákona právo odmietnuť prevzatie spotrebiča, ktorý neobsahuje základné komponenty alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu či obsahuje iný odpad ako elektroodpad.
 • Predajne, ktorých predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, musia vykonávať bezplatný spätný zber veľmi malého elektroodpadu odpadu zo svetelných zdrojov, bez toho, aby bol spotrebiteľ povinný kúpiť si v predajni nový výrobok. Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad so všetkými externými rozmermi do 25 cm.
 • Ak distribútor alebo predajňa odoberá elektrozariadenia za účelom ďalšieho predaja koncovému zákazníkovi od výrobcu, ktorý nie je zapísaný do Registra výrobcov elektrozariadení MŽP SR, prechádzajú na distribútora či predajňu všetky povinnosti výrobcu. Skontrolujte si preto, či sú vaši dodávatelia elektrozariadení zapísaní v Registri výrobcov elektrozariadení na MŽP SR. 

Naše služby predajniam a servisom

 • Odvezieme  vám elektroodpad, ktorý ste vyzbierali od zákazníkov a zabezpečíme jeho ekologickú recykláciu.
 • Za odovzdaný elektroodpad vám zaplatíme. S výnimkou monitorov a TV, ktoré vám odvezieme bezplatne.
 • Potrebu zvozu elektroodpadu si môžete nahlasovať pohodlne a rýchlo cez náš webový portál, ku ktorému vám po uzavretí zmluvy zašleme prístupy.
 • Zabezpečíme vám evidenčné  a ohlasovacie povinnosti voči štátnym orgánom
 • Ak máte záujem o naše služby v spätnom zbere spotrebičov, zaregistrujte sa tu.

Manažované spoločnosťami