Financovanie

Financovanie

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktoré pre mnohých výrobcov  elektrozariadení zabezpečuje kolektívne plnenie ich povinností v zbere a recyklácii elektroodpadu. Elektroodpad  je síce súčasťou komunálneho odpadu, ale obec za nakladanie s ním nenesie žiadnu zodpovednosť. Komunálne poplatky sa z tohto dôvodu zaň nevyberajú a  vyberať nesmú. Elektroodpad sa musí zbierať a recyklovať úplne samostatne od ostatného odpadu a výhradne na náklady výrobcu. Výrobcovia si preto zakladajú takéto organizácie vo všetkých krajinách EÚ

a prostredníctvom nich sa starajú o elektroodpad.

Aby mohol celý systém fungovať, zaviedli sa vo všetkých krajinách EÚ recyklačné poplatky.  Sú zahrnuté do predajnej ceny nového spotrebiča. Umožňujú nám, aby sme mohli  v budúcnosti bezplatne odovzdať náš nepotrebný spotrebič na zberné miesta – napríklad na  zberné dvory či do predajne. Odtiaľ sa potom prepravujú k spracovateľom na recykláciu.

Stručne povedané: recyklačné poplatky teda pokrývajú náklady na prepravu elektroodpadu zo zberných miest k spracovateľom a jeho samotnú ekologickú recykláciu.

Recyklačné poplatky sú v jednotlivých krajinách rozdielne. Ich výška závisí od lokálnych cien prepravy, zberu a spracovania, situácii na trhu predaja elektrozariadení  a trhu elektroodpadu. Výrobcovia v každej krajine EÚ ich odvedú za výrobky predané v tejto krajine do svojej organizácie výrobcov v tejto krajine. A táto organizácie následne z vyzbieraných poplatkov financuje a organizuje zber a recykláciu elektroodpadu, ktorý v krajine vzniká.

 

Práve tu dochádza u mnohých výrobcov k omylu. Často si myslia, že keď nakúpia spotrebiče v zahraničí za účelom ich ďalšieho predaja na Slovensku, netreba už v SR platiť recyklačné poplatky. Budúci elektroodpad z týchto výrobkov  však vznikne u nás, tu ho bude treba ekologicky zlikvidovať a jeho zber a recykláciu zaplatiť. Takýto výrobca/dovozca by mal preto požiadať o vrátenie recyklačného poplatku v krajine, kde ho kúpil a zaplatiť ho u nás.

Financovanie-euro

Výrobcovia v ENVIDOME teda odvedú recyklačné poplatky do nášho združenia za výrobky, ktoré predali na Slovensku. Tu ich zaplatili spotrebitelia v ich predajných cenách. Vyzbierané recyklačné poplatky následne využívame na úhradu všetkých nákladov za služby jednotlivých spoločností v celom procese zberu a recyklácie elektroodpadu:

  • Predajní,  zberných dvorov, obcí a miest, ktoré im vznikajú pri zbere elektroodpadu od občanov. Sú to náklady na personál, manipuláciu či dočasné skladovanie vyzbieraného elektroodpadu.
  • Prepravných a zberových spoločností na prepravu elektroodpadu zo zberných miest k spracovateľom.
  • Spracovateľov na ekologické spracovanie elektroodpadu.
  • Médií na propagáciu zberu. Lebo len dostatočne informovaný spotrebiteľ vie, ako ekologicky naložiť s elektroodpadom.
  • Ostatných dodávateľov (napr. IT  služieb), bez ktorých by ENVIDOM tiež nemohol fungovať.

Nakladanie s elektroodpadom počas zberu, prepravy aj  spracovania je potrebné realizovať tak, aby z neho sa neunikali škodlivé látky do okolia a dodržiavali  sa všetky normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.  

Ako určujeme výšku recyklačných poplatkov

Zber a recyklácia elektroodpdu je pre našich výrobcov neziskovou činnosťou. Pri určovaní výšky recyklačných poplatkov musíme sledovať množstvo faktorov, najmä cenu prepravy a spracovania elektroodpadu a trh predaja nových výrobkov. Nevieme ovplyvniť, koľko  recyklačných poplatkov od našich účastníkov vyzbierame. Odhadujeme to len na základe predchádzajúceho vývoja predaja našich účastníkov, pričom sa opierame  o skúsenosti našich účastníkov – výrobcov mnohých nadnárodných značiek spotrebičov.

 

Aj z tohto dôvodu musíme byť maximálne efektívni na strane nákladov a sledovať, čo sa deje na trhu elektroodpadu. Elektroodpad vzniká neustále. Nielen bezprostredne vtedy, keď si spotrebiteľ kúpi nový výrobok, a zároveň odovzdá do zberu ten nepotrebný. Elektroodpad vznikne aj vtedy, keď si kúpime nový spotrebič v zahraničí, dovezieme ho na Slovensko a tu sa aj zbavíme starého spotrebiča. Recyklačný poplatok však v tomto prípade ostane v krajine nákupu.

Mnoho elektroodpadu sa vyradí aj priebežne, bez nákupu nových výrobkov. Aj tento elektroodpad však treba vyzbierať a prepraviť na spracovanie. A aj náklady za tento elektroodpad musia výrobcovia uhradiť.  Každoročne sa tiež zvyšuje množstvo elektroodpadu, ktoré musíme v súlade s legislatívou vyzbierať. Predaj nových výrobkov však rovnakým tempom nerastie.

Musíme mať preto stabilné finančné hospodárenie, ktoré nám umožní odolať aj možným poklesom predaja a mať dostatok financií na úhradu nákladov za celý proces zberu a recyklácie elektroodpadu v budúcnosti aj pri výkyvoch predaja alebo zmien v cenách (napr. druhotných surovín) na trhu elektroodpadu. 

Výhody viditeľných poplatkov

Od počiatku našej existencie presadzujeme politiku transparentného financovania zberu a recyklácie elektroodpadu. Preto cenu zberu a recyklácie elektroodpadu financujeme prostredníctvom tzv. „viditeľných“ poplatkov. Každý subjekt v celom procese distribúcie výrobku od výrobcu až k spotrebiteľovi je tak informovaný o tom, aká časť z ceny výrobku sa odvedie na jeho ekologickú likvidáciu. To chráni výrobcov aj spotrebiteľov. Viditeľné poplatky  umožňujú totiž  jednoduchšiu a efektívnejšiu kontrolu výrobcov, dovozcov aj predajcov elektrozariadení, či sa v potrebnej výške podieľajú na financovaní budúceho odpadu zo svojich výrobkov.

Je tak jednoduchšie identifikovať tzv. „freeriderov“ – firmy, ktoré sa vyhýbajú plneniu povinností voči životnému prostrediu. Práve toto sú dôvody, prečo aj MŽP SR v rámci procesu transpozície novej európskej smernice do nového zákona o odpadoch využilo možnosť povinného zobrazovania recyklačných poplatkov od výrobcu až po konečného užívateľa na dodacom liste alebo faktúre či pokladničnom bloku.

Manažované spoločnosťami