Spracovatelia

Spracovatelia

Celý proces zberu a recyklácie elektroodpadu má zmysel len vtedy, ak sa s ním aj v jeho konečnej fáze nakladá nielen v zmysle platnej legislatívy ale aj nad jej rámec. U našich zmluvných spracovateľov si preto ceníme dodržiavanie zákonných cieľov a limitov zhodnotenia elektroodpadu a celkové environmentálne nastavenie ich procesov. Spolu s nimi máme záujem o najvyššiu  možnú mieru recyklácie a návratu druhotných surovín do hospodárstva a energetického zhodnotenia nerecyklovateľných surovín.

Pre spracovatelov 5

Základné požiadavky na našich zmluvných spracovateľov

 • Platné súhlasy a povolenia štátnej správy (autorizácia) na prevádzkovanie zariadenia na spracovanie elektroodpadu
 • Plnenie ostatných požiadaviek legislatívy životného prostredia
 • Technické vybavenie a opatrenia umožňujúce bezpečné zhromažďovanie a skladovanie elektroodpadu pred ich spracovaním
 • Opatrenia zamedzujúce nepovolenej manipulácii s elektroodpadom a nebezpečnými látkami
 • Najlepšie dostupné technológie pre environmentálne bezpečné odstránenie nebezpečných látok
 • Vhodný technický stav a vybavenie, ktoré  zamedzí, aby počas spracovania unikali do okolitého životného prostredia nebezpečné zložky elektroodpadu

 

 • Technológie spracovania elektroodpadu, ktoré spĺňajú minimálne limity materiálového a energetického zhodnotenia elektroodpadu
 • Technické vybavenie a opatrenia, ktoré umožnia bezpečné skladovanie odstránených a spätne získaných materiálov a látok
 • Ekonomicky najvýhodnejšie zhodnotenie spätne získaných materiálov a látok z elektroodpadu
 • Ekonomicky a environmentálne najoptimálnejšie zneškodnenie nerecyklovateľných materiálov
 • Preukázanie bezpečného a environmentálne vhodného zneškodnenia nebezpečných látok a ostatných nevyužiteľných zložiek
 • Preukázanie funkčnosti, stavu a evidencia skúšok funkčnosti a údržby zariadení, ktoré nakladajú s nebezpečnými látkami alebo ich odstraňujú a skladujú.
 • Environmentálne nastavenie všetkých procesov v spoločnosti

Našou základnou požiadavkou na technológiu a postupy spracovania elektroodpadu je, aby sa z elektroodpadu ešte pred jeho samotným spracovaním odstránili a ekologicky zlikvidovali všetky škodlivé látky a komponenty tak, aby neunikli do okolitého životného prostredia.

Jedná sa o:

 • Ekologické odstránenie kvapalín (oleje, organické rozpúšťadlá), freónov poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme  ako aj ostatných druhov chladív z chladiacich a mraziacich zariadení.
 • Pre životné prostredie aj zdravie ľudí bezpečnú demontáž nebezpečných komponentov, napr.:
  • kondenzátorov, u ktorých existuje podozrenie, že obsahujú polychlórované bifenyly (PCB)
  • častí obsahujúcich ortuť, azbest alebo rádioaktívne látky  (spínače, lampy používané na osvetlenie pozadia, ohrievacie telesá)
  • všetkých druhov batérií a akumulátorov
  • dosiek s plošnými spojmi väčšími ako 10 cm2
  • tonerových kaziet
  • plastov obsahujúcich samozhášajúce brómované prísady
  • plynových výbojok a katódových trubíc
  • obrazoviek s tekutými kryštálmi
  • elektrických káblov, ohňovzdorných materiálov a elektrolytických kondenzátorov s obsahom škodlivín

Pre spracovatelov 4
Manažované spoločnosťami