Obce, zberné dvory a výkupne druhotných surovín

Obce, zberné dvory

a výkupne druhotných surovín

Efektívny systém zberu akejkoľvek zložky odpadu, nielen elektroodpadu, nie je možné vybudovať a prevádzkovať bez spolupráce obcí a povinných osôb. Našim prvoradým cieľom je poskytnúť službu  zberu elektroodpadu občanom a obciam na celom území Slovenska. Ako jedna z mála kolektívnych organizácií garantujeme našim zmluvným partnerom a obciam odber celého množstva vyzbieraného elektroodpadu bez ohľadu na výšku limitov zberu, ktorá je pre nás druhoradá.

Naše výhody pre obce, mestá, zberné dvory a výkupne druhotných surovín

 • V obciach zabezpečíme zber elektroodpadu 2x ročne alebo podľa potreby obce.
 • Právnickým osobám alebo obciam prevádzkujúcim zberné dvory zaplatíme výhodné sadzby za elektroodpad, ktorý nám odovzdajú na recykláciu
 • Odber vyzbieraného množstva elektroodpadu ako aj jeho prepravu na ekologickú recykláciu a likvidáciu zabezpečujeme na vlastné náklady.
 • Ak obec nemá zberný dvor ale pre svojich občanov zorganizuje zber elektroodpadu a zhromaždí ho na jednom mieste, zaplatíme jej  výhodné sadzby za nami odobratý elektroodpad.
 • Transparentne dokumentujeme a evidujeme celý proces zberu a recyklácie elektroodpadu

Zber elektroodpadu je pre starostu pozitívnou reklamou

Najlepší spôsob ako naučiť ľudí, že staré spotrebiče patria do zberu, je zber zorganizovať. A postarať sa, aby sa o ňom ľudia dozvedeli.  Občanovi je jedno, aké logo je na aute, ktoré príde zobrať vyzbieraný elektroodpad. Občan to vníma ako možnosť zadarmo a ekologicky sa zbaviť nepotrebných spotrebičov, ktoré mu zbytočne zaberali miesto v byte či v pivnici. A túto službu mu poskytuje jeho mesto. Starosta a ostatní pracovníci miestnej samosprávy, ktorým záleží na obyvateľoch aj na životnom prostredí. Zber elektroodpadu zároveň môže obci ušetriť aj rozpočet. Pretože elektroodpad sa nedostane do komunálneho odpadu a nezvýši tak jeho objem.

Informovanosť zabraňuje vzniku čiernych skládok

Prostredníctvom lokálnych časopisov, rozhlasu, informačných tabúľ či  sociálnych sietí by mali samosprávy poskytovať svojim občanom informácie, ako ekologicky nakladať  s elektroodpadom ale aj inými zložkami odpadu. Webstránke obce napríklad môže poskytnúť prístup k týmto informáciám non-stop, nielen týždeň či dva pred samotným zberom. Ak mesto nemá zberný dvor alebo je do termínu zberu elektroodpadu ďaleko, občania by sa tu mohli dozvedieť, že existuje aj  spätný zber cez predajne.  Čím je mesto väčšie, tým zložitejšie je zabezpečiť informovanosť obyvateľov. Veľmi radi preto obciam s touto komunikáciou pomôžeme.

Aby sa nestávalo, že kvôli neinformovanosti vyhodia občania elektroodpad do prírody alebo len tak ku kontajnerom na  bežný komunálny odpad. A v obci zbytočne vznikajú čierne skládky i keď má zber elektroodpadu plne funkčný. Len ľudia o ňom nevedeli.

Legislatívne požiadavky na zberné dvory a výkupne druhotných surovín

 • Platné súhlasy a povolenia št. správy na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a ostatné požiadavky legislatívy životného prostredia
 • Ohradený areál primerane zabezpečený pred odcudzením elektroodpadu
 • Vhodný technický stav a vybavenie, ktoré zabráni, aby z elektroodpadu unikali kvapaliny, plyny či súčiastky do okolia
 • Vybavenie umožňujúce vykonávať oddelený zber elektroodpadu ( kontajnery, nádoby, osobitne vyčlenená plocha) podľa jednotlivých kategórií elektroodpadu
 • Opatrenia zamedzujúce nepovolenej manipulácii s elektroodpadom a jeho rozoberaniu
 • Opatrenia umožňujúce bezpečné zhromažďovanie a skladovanie elektroodpadu
 • Prístupnosť zberného dvora, zverejnenie prevádzkovej doby a druhov zbieraných odpadov
 • Zabezpečenie bezplatného odberu elektroodpadu pre domácnosti
 • Vedenie evidencie podľa druhu odpadu
 • Uzavretie zmluvy o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu s Envidomom

Manažované spoločnosťami