Koho zastupujeme

Koho zastupujeme

Z hľadiska hmotnosti výrobkov, ktoré predávajú naši výrobcovia elektrozariadení na Slovensku, sme najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na Slovensku. Zbierame preto najvyššie množstvo elektroodpadu spomedzi všetkých OZV.

Našu činnosť riadia priamo výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení. Celkové strategické ciele rozvoja združenia, výšku recyklačných poplatkov, rozpočet či účtovnú závierku schvaľuje  valné zhromaždenie, ktoré je naším najvyšším orgánom.

Na valnom zhromaždení má právo hlasovať člen ENVIDOMU.

Môže ním byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so štatútom výrobcu elektrozariadení podľa platnej legislatívy.

Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo.  Valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie ročnú účtovnú závierku a správu  o činnosti združenia. Informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj činnosti a stav majetku združenia, najmä jeho likviditu. Na požiadanie dozornej rady, ktorá je kontrolným orgánom ENVIDOMU, sa predstavenstvo zúčastňuje na jej zasadnutiach, podáva návrhy na zápis a zmenu jeho všetkých údajov, ktoré sa zapisujú do registra záujmových združení, vedie zoznam členov združenia, spracúva ročný finančný rozpočet združenia a zodpovedá za jeho plnenie

Spoločnosti, ktoré spĺňajú štatút výrobcu elektrozariadení a majú so združením uzatvorenú Zmluvu o plnení vyhradených povinností, sú účastníkmi združenia. Môžu sa zúčastňovať valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva.

Súčasní členovia predstavenstva:

Roman Kantor, Beko Slovakia s.r.o.

Plamen Petrov, BSH domáci spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

Stefano Caponi, CS COMPANY, s.r.o. 

Zdeněk Štetina, GORENJE Slovakia s.r.o.

Miroslav Pflugmacher, GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

Peter Fabuš, Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.

Súčasní členovia dozornej rady:

Josef Pos, Candy Hoover ČR s.r.o., organizačná zložka

Ondrej Orviský, Miele s.r.o.

Michal Major, WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Podrobnejšie informácie o našej činnosti a aktivitách  nájdete v správach o činnosti, ktoré zverejňujeme každý rok.

Koho zastupujeme3
Manažované spoločnosťami