Proces zberu a recyklácie elektroodpadu

Proces zberu a recyklácie elektroodpadu

ENVIDOM koordinuje a organizuje proces zberu a recyklácie elektroodpadu.  Do tohto procesu je zapojených mnoho subjektov, ktoré  vykonávajú  dôležité úlohy:

  • Výrobcovia rešpektujú zásady eko-dizajnu a prostredníctvom ENVIDOMU financujú a organizujú celý proces zberu a recyklácie elektroodpadu
  • Pôvodcovia odpadu resp. koneční spotrebitelia elektrozariadení, čiže domácnosti a firmy odovzdávajú elektroodpad do zberu, čím umožňujú ich ekologickú recykláciu.
  • Zberné dvory, výkupne druhotných surovín, zberové spoločnosti a predajne prakticky zbierajú elektroodpad od jeho pôvodcov.
  • Prepravné spoločnosti prepravujú elektroodpad zo zberných miest k spracovateľom.
  • Spracovatelia zabezpečujú samotnú recykláciu, zhodnotenie a environmentálne vhodnú likvidáciu elektroodpadu a zrecyklované materiály odovzdávajú do výroby.

Ako to v praxi prebieha?

Predajňa alebo zberný dvor zapojené do nášho systému zberu elektroodpadu nás kontaktujú, že potrebujú odviezť vyzbieraný elektroodpad.

Na základe tejto požiadavky im zašleme prepravcu, ktorý elektroodpad odvezie k spracovateľovi.

Z recyklačných poplatkov uhradíme všetkým subjektom náklady, ktoré im vznikajú.

Evidujeme všetok tok elektroodpadu a zabezpečíme, aby sme pre výrobcov vyzbierali toľko elektroopadu, koľko im určuje ich trhový a zberový podiel.

Na celý proces dohliadajú príslušné štátne orgány, ktoré jednotlivé subjekty registrujú podľa platných právnych predpisov a kontrolujú ako si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Manažované spoločnosťami